Wersja: 19.0.132 – (26/09/2023)

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

 1. W generowanych szablonach dokumentów zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:
Akt prawnyNumer Dziennika Ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497)
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 57)
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 67)
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1689)
 1. W słowniku podmiotowych środków dowodowych, w grupie Dokumenty podmiotów zagranicznych (etap Specyfikacja, karty Dokumenty do oferty i Dokumenty na wezwanie) zaktualizowano treść opisów dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2023 poz. 1824):
 1. Dostosowano generowane w oprogramowaniu szablony dokumentów do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, stosując odpowiedni rozmiar czcionki oraz odstępy i interlinie między akapitami:
 1. W ustawieniach konfiguracyjnych oprogramowania (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane zamawiającego) dodano nowe pole Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, pozwalające na rozróżnienie ”Strony internetowej zamawiającego” od ”Strony prowadzonego postępowania”:    

Prosimy o uzupełnienie nowego pola odpowiednim wpisem, w celu poprawnego wypełniania danych w formularzach ogłoszeń publikowanych na platformie e-Zamówienia.  

 1. Wprowadzono blokadę uniemożliwiającą usunięcie użytkownikowi z bazy programu dokumentu opublikowanego na Stronie internetowej zamawiającego lub Platformie e-ProPublico:

Zmiana ma na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i uniknięcie rozbieżności pomiędzy dokumentami funkcjonującymi w programie, a tymi opublikowanymi.

Usunięcie pliku z bazy programu możliwe jest po jego uprzednim usunięciu z serwisu, na który został wysłany. 

 1. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

Platforma e-ProPublico

 1. W szczegółach postępowania na kacie Dokumenty zamówienia wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na pobranie:
 • wszystkich opublikowanych dokumentów zamówienia:
 • wybranych dokumentów zamówienia:
 1. W szczegółach postępowania na karcie Informacje ogólne wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na pobranie przez zalogowanego Zamawiającego zbiorczo całej dokumentacji postępowania w paczce .ZIP:

UWAGA !
Opcja widoczna jest w postępowaniu od momentu, gdy do Zamawiającego wpłynie przynajmniej jeden z elementów korespondencji elektronicznej, tj. Wiadomość, Zapytanie, lub Oferta (z tym wyjątkiem, że dokumentacja z zakładki Oferta/Załączniki pobierana jest po upływie zdefiniowanego w postępowaniu terminu otwarcia ofert).

 1. Zwiększono limit dla pojedynczego pliku publikowanego na platformie e-ProPublico lub przesyłanego za jej pośrednictwem do 120 MB:

Stosowny zapis w tym zakresie zmodyfikowano w szablonach SWZ stosowanych w programie: