O programie ProPublico

Elektronizacja zamówień publicznych

Wprowadziliśmy absolutnie nowe rozwiązanie do systemu ProPublico,
który został zintegrowany z platformą e-ProPublico:

Program wraz z Platformą tworzy zgodny z prawem kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jakość

Program ProPublico funkcjonujący na rynku od ponad 20 lat, wraz z Platformą e-ProPublico tworzą sprawdzony, a zarazem innowacyjny system informatyczny dedykowany sektorowi zamówień publicznych zgodny z obowiązującym prawem.

infografika 2020

Bezpieczeństwo

Dzięki zastosowaniu szyfrowanego protokołu HTTPS użytkownik chroniony jest poprzez zapewnienie integralności i poufności przesyłanych danych.

Oferty i załączniki przesyłane w postępowaniach przetargowych są dodatkowo szyfrowane bezpiecznym kluczem do upływu terminu ich składania.

System wspomaga przygotowanie, prowadzenie oraz dokumentowanie zamówienia od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia (ewidencja faktur), realizując obsługę postępowań w trybach:

 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • dialog konkurencyjny,
 • zapytanie o cenę,
 • zamówienie z wolnej ręki,
 • licytacja elektroniczna,

oraz

 • zamówienia pozaustawowe do 30 000 euro (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe),
 • zamówienia sektorowe,
 • zamówienia spółek sektorowych (pod Regulamin),
 • zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

System ProPublico zintegrowany jest z:

 • platformą e-ProPublico (realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych),
 • platformą Ellic (służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych),
 • Biuletynem Zamówień Publicznych oraz Dziennikiem Urzędowym UE w zakresie automatycznej publikacji ogłoszeń.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (przede wszystkim współpraca z profesjonalną bazą danych) ProPublico umożliwia organizowanie pracy w jednostkach wydatkujących środki publiczne. Szczególnie przydatną formą proponowaną przez system jest praca zespołowa (możliwość korzystania wszystkich użytkowników z jednej wspólnej bazy danych). Trzeba podkreślić, że system w pełni wspomaga użytkowników w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiając elastyczne i twórcze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.