FAQ

Podręcznik użytkownika dostępny jest w programie ProPublico w menu Pomoc, pozycja Pomoc ProPublico, gdzie znajduje się wbudowany plik pomocy, zawierający szczegółowy opis procesu konfiguracji programu i jego funkcji użytkowych:

Plik pomocy w formacie .pdf dostępny jest również TUTAJ.

W celu przedłużenia opieki technicznej do programu ProPublico należy złożyć zamówienie:

Po złożeniu zamówienia należy wystąpić do firmy Datacomp Sp. z o.o. o wydanie kodów ID1 i ID2 aktywujących w programie opiekę techniczną na nowy okres.

W tym celu należy zalogować się do programu jako użytkownik ppadmin, a następnie w menu Konfiguracja systemu pozycja Licencja kliknąć przycisk „Wyślij” – co automatycznie wygeneruje gotową do wysłania wiadomość e-mail:

W odpowiedzi użytkownik otrzyma e-mail zawierający kody, które należy wprowadzić odpowiednio w polach ID1 i ID2 w oknie Administracja licencją oraz zapisać zmiany, co umożliwi korzystanie z programu i pozwoli na pobieranie aktualizacji przez okres czasu objęty opieką techniczną.

UWAGA

Przycisk „Wyślij” jest nieaktywny, gdy nie wpisany jest do programu nr licencji.

Jeśli przycisk „Wyślij” nie wygeneruje automatycznie wiadomości e-mail (brak klienta poczty) należy skopiować numer klucza z okna Administracja licencją, wkleić ręcznie do poczty i przesłać na adres propublico@propublico.pl  podając numer licencji oraz dane użytkownika, od którego on pochodzi.

W celu wpisania kodów ID1 i ID2 program należy uruchomić jako administrator. Należy najechać na pulpicie kursorem na ikonę uruchamiającą program i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Z otwartej listy należy wybrać pozycję Uruchom jako administrator:

Maksymalny rozmiar to 70 MB.

Zmiana serwera z Firebird 1.5 na Firebird 2.5 jest możliwa wyłącznie przy aktualizacji programu z wersji 7.15.56 do wersji 8.0.56, dlatego też przed przystąpieniem do tej czynności należy zaktualizować ProPublico do wersji 7.15.56, a następnie należy uruchomić instalator wersji 8.0.56.

Instalacja składa się z dwóch etapów: w pierwszym jest instalowana wersja 8.0.56 (C:\Program Files\PPublicoEx8), natomiast w drugim jest uruchamiane narzędzie migracji.

Przy zachowaniu standardowych ustawień (ścieżki dostępu) system pod Linux powinien się zaktualizować automatycznie po rozpakowaniu i uruchomieniu pliku instalacyjnego. Plik instalacyjny sprawdza ustawienia i po wykryciu zainstalowanego PPEx zaczyna wykonywać aktualizację.

Program zaczyna instalować się na nowo jeżeli wcześniej zostały zmienione ustawienia standardowe w lokalizacji instalacji. W takim przypadku należy w plikach instalacyjnych zmienić ręcznie ustawienia ścieżki dostępu na odpowiadające stanowi faktycznemu starej instalacji.

Przed przeniesieniem programu należy:

  • wykonać kopię zapasową bazy danych – plik PPUBLICO.FDB (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\database)
  • wykonać kopię zapasową pliku z kontami użytkowników i hasłami dostępu – plik security2.fdb (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\dbengine);
  • zatrzymać sesję serwera – do tego celu należy użyć pliku stop_firebird.bat (lokalizacja domyślna: C:\Program Files (x86)\ProPublico\dbengine\bin).

Następnie należy skopiować plik PPUBLICO.FDB oraz plik security2.fdb, zainstalować na nowym komputerze program w tej samej wersji i podmienić powyższe pliki analogicznie w folderach docelowych.

Po przeniesieniu programu na nowy komputer przy uruchomieniu pojawi się komunikat ”Twoja licencja wygasa za 5 dni” – co jest działaniem prawidłowym.

W tym okresie należy przesłać do Datacomp e-mail o wydanie kodów ID1 i ID2. – lokalizacja czynności znajduje się na loginie PPADMIN w miejscu widocznym na poniższym zrzucie:

Jeśli przycisk „Wyślij” nie wygeneruje automatycznie wiadomości e-mail (brak klienta poczty) należy skopiować numer klucza z okna Licencja, wkleić ręcznie do poczty i przesłać na adres propublico@propublico.pl podając dane jednostki, od której on pochodzi.

Tak, program obsługuje zamówienia złożone z kilku części. Podziału na części Użytkownik dokonuje za pomocą przycisku „Następne zadanie” znajdującego się w prawym dolnym rogu karty Zamówienie (etap Zamówienie). Dodatkowo każde z zadań może zawierać pozycje szczegółowe (etap Zamówienie, karta Zamówienie, zakładka Pozycje:

Dostęp do konfiguracji Słowników ma kierownik grupy. Z menu Konfiguracja systemu należy wybrać opcję Słowniki. Lista u góry okna zawiera dostępne słowniki używane w programie. Kliknięcie na odpowiednim słowniku powoduje wyświetlenie jego zawartości. Przy pomocy ikon zamieszczonych pod wykazem pozycji mamy możliwość dodawania, usuwania bądź modyfikacji wpisów. W przypadku, gdy nie odpowiadają nam pozycje proponowane przez producenta można utworzyć własny wpis o podobnej treści i nadać mu nazwę pozwalającą odszukać go w słowniku. Usuwać można jedynie wpisy własne (ciemnozielone), natomiast wpisów wyróżnionych kolorem jasnozielonym nie można zmieniać ani usuwać.  W mniejszym okienku na dole podajemy opis dokumentu:

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych adresowych. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych, po wygenerowaniu/edytowaniu których, na panelu do obsługi dokumentu pojawia się przycisk „Seria”, którego użycie spowoduje pobranie z bazy programu odpowiednich danych o Wykonawcach, podstawienie ich w tworzonym piśmie i w końcowym efekcie utworzenie kopi pisma dla każdego z adresatów:

 

Program umożliwia również druk zaadresowanych kopert dla pisma seryjnego:

W ProPublico nie da się usunąć raz wprowadzonego postępowania. Jeśli już wprowadzono takie fikcyjne postępowanie, można zmienić jego sygnaturę (w tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na danej sygnaturze i wybrać z menu opcję „Zmień sygnaturę”) oraz powrócić do początkowego etapu postępowania (Zamówienie) usuwając stare i ponownie wprowadzić aktualne dane (dla właściwego postępowania):

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych jest bardzo ważną funkcją systemu, gwarantującą jego prawidłowe funkcjonowanie i zalecane jest w celu uchronienia użytkownika przed utratą wprowadzonych do ProPublico danych.

Za wykonywanie kopii bazy odpowiedzialny jest program Pparch.exe dostępny:

  • w miejscu instalacji programu w katalogu exe (domyślnie: C:\Program Files (x86)\ProPublico\exe):

  • po zalogowaniu się do programu jako użytkownik ppadmin i wybraniu z menu Konfiguracja systemu opcji Archiwizacja: 

Kopie zapasowe są przechowywane w katalogu Database w miejscu zainstalowania ProPublico.

Rozwiązanie:

Wariant I
Wylogować wszystkich użytkowników (na loginie ppadmin/menu Zamówienia/pozycja Aktualni użytkownicy/opcja Wyloguj wszystkich)

Wariant II
Zrestartować Firebird-a (lokalizacja: miejsce instalacji ProPublico, domyślnie: C:\Program Files\ProPublico\dbengine\bin – pliki: stop_firebird i start_firebird).

Przyczyna: Program nie może uzyskać połączenia z serwerem bazy danych przez prot. TCP/IP. Najczęstszą przyczyną jest uruchomiona blokada połączeń (firewall) z portem 3060 serwera.

 

Rozwiązanie: zdjąć blokadę połączeń.

W miejscu zainstalowania systemu ProPublico, w katalogu EXE należy usunąć plik stop_pp. Po wykonaniu tej czynności program pracuje ponownie poprawnie.

W takim przypadku należy wcisnąć przycisk „Sygnatura” znajdujący się nad listą zamówień i wybrać opcję „Filtruj listę zamówień”. W otwartym oknie należy wcisnąć przycisk „Wyczyść filtr”, a następnie „Zastosuj filtr i zamknij”. Na liście zamówień pojawią się wtedy wszystkie istniejące postępowania:

Opcja Filtruj listę zamówień ułatwia pracę, w przypadku, gdy ilość prowadzonych postępowań utrudnia wyszukanie żądanego postępowania.

System ProPublico daje taką możliwość poprzez modyfikację szablonu dokumentu. Logując się do systemu z uprawnieniami kierownika grupy należy wybrać z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism, a następnie:

a) w lewej kolumnie Nazwa pisma znaleźć pismo, które chcemy zmienić i dokonać jego zaznaczenia – zaznaczony szablon pisma pojawi się w prawej kolumnie „Dostępne szablony – opis”;
b) następnie przyciskiem „Utwórz kopię” utworzyć kopię szablonu;
c) edytować go (przycisk „Edycja”) i wprowadzić pożądane zmiany, a następnie zapisać je przyciskiem „Zapisz do bazy i zamknij”, dostępnym na panelu obsługi dokumentu;
d) zaznaczyć w oknie obok szablonu opcję Aktywny;
e) dodatkowo można również nadać własną nazwę dokumentu (przycisk Zmień nazwę) oraz ustawić go jako domyślny (przycisk Ustaw jako domyślny) – będzie on wówczas automatycznie wykorzystywany przy generowaniu dokumentu w konkretnym postępowaniu.

Tak wprowadzone zmiany w dokumencie będą widoczne przy każdym jego wykorzystaniu.

W przypadku, gdy nie wprowadzono wszystkich danych na początkowych kartach należy się cofnąć do etapu, który chcemy uzupełnić. Robimy to przy pomocy zielonych strzałek, które znajdują się pomiędzy nazwami poszczególnych etapów:

 

UWAGA

Przejście do żądanego etapu za pomocą przyciśnięcia jego nazwy spowoduje, że dane będą w trybie „tylko do odczytu” i nie będziemy mogli nic uzupełnić.