Maksymalny rozmiar dokumentów to 70 MB.

Zmiana serwera z Firebird 1.5 na Firebird 2.5 jest możliwa wyłącznie z wersji 7.15.56. Dlatego też przed przystąpieniem do tej czynności należy zaktualizować ProPublico do wersji 7.15.56. Następnie uruchomić instalatora wersji 8.0.56. Instalacja składa się z dwóch etapów: w pierwszym jest instalowana wersja 8.0.56 (C:\Program Files\PPublicoEx8), natomiast w drugim jest uruchamiane narzędzie migracji.

Przy zachowaniu standardowych ustawień (ścieżki dostępu) system pod Linux powinien się zaktualizować automatycznie po rozpakowaniu i uruchomieniu pliku instalacyjnego. Plik instalacyjny sprawdza ustawienia i po wykryciu zainstalowanego PPEx zaczyna wykonywać aktualizację.
Program zaczyna instalować się na nowo jeżeli wcześniej zostały zmienione ustawienia standardowe w lokalizacji instalacji. W takim przypadku należy w plikach instalacyjnych zmienić ręcznie ustawienia ścieżki dostępu na odpowiadające stanowi faktycznemu starej instalacji

Na chwilę obecną zalecamy instalację systemu pod FireBird 2.5.

Dane – czyli baza znajduje się na komputerze dedykowanym jako serwer. Jeżeli chcecie Państwo zmienić lokalizację instalacji to należy z komputera dedykowanego jako serwer przenieść plik o nazwie: ppublico.fdb – są w nim zawarte informacje o zamówieniach (c:\Program Files\PPublicoEx8\database\) oraz plik o nazwie security2.fdb – zawiera hasła użytkowników (c:\Program Files\PPublicoEx8\dbengine\). Na nowym komputerze wystarczy dokonać instalacji programu jako serwera (najlepiej w tej samej wersji co używana na starym) a następnie należy fizycznie podmienić pliki. Sygnałem, że wszystko wyszło poprawnie będzie komunikat, że do końca licencji pozostało 5 dni. Należy wówczas podesłać nowy klucz z programu – wygenerujemy nowe kody.

Problem może dotyczyć wersji sieciowych programu. Dotyczy sytuacji gdy administrator chce wykonać kopię bazy zdalnie z konsoli (przeważnie Windows Serwer 2003). Propozycja – wykonanie kopii bezpośrednio na serwerze lub wykonanie kopii zdalnie w trybie konsoli zerowej.

Funkcją, która pozwala wprowadzać do systemu własne szablony dokumentów jest Konfiguracja pism (menu Konfiguracja systemu – opcja dostępna dla użytkownika kierownik grupy). System pozwala na dodanie szablonu do już istniejącego pisma, jak również dodanie całkowicie nowego pisma z szablonami.

Konfiguracja pism składa się z dwóch tabel:
– tabela pism (lewa część otwartego okna)
– tabela szablonów do pism (prawa część otwartego okna)

Dodanie nowego pisma

Czynność tą wykonujemy przy użyciu przycisku Dodaj nowe pismo (żółty plus obok przycisku Zaawansowane) W nowo otwartym oknie Dodaj nowe pismo wprowadzamy nazwę pisma i wybieram jedną z pozycji, która zaszereguje nam pismo do jednej z grup. W oknie znajduje się szczegółowy opis charakteryzujący miejsce wywołania danego pisma.

Dodanie nowego szablonu
Szablon należy „podpiąć” pod istniejące pismo. W tym celu w tabeli pism wyszukujemy odpowiednie pismo następnie w tabeli szablonu dodajemy szablon używając przycisk Dodaj nowy szablon (żółty plus po prawej stronie głównego okna). Po dodaniu szablonu uzupełniamy jego nazwę a następnie wykorzystując przycisk Edycja otwieramy pusty dokument Word.
W otwarty dokument wstawiamy treść jaka ma być wykorzystana w szablonie i przy użyciu panelu funkcyjnego ProPublico zapisujemy szablon do bazy – przycisk Zapisz zamknij.
Wykonanie nowego szablonu na podstawie już istniejącego wykonujemy używając przycisku Utwórz kopię. Następnie wybieramy przycisk Edycja i wprowadzamy do szablonu odpowiednie poprawki. Podobnie jak poprzednio wprowadzone poprawki zapisujemy wybierając przycisk Zapisz zamknij. Aby szablon pobierał informacje z programu konieczne jest wstawienie do niego pól (tzw. viewerów). Viewery można pobierać z innych istniejących pism.

Publikacja ogłoszeń odbywa się w ProPublico w pozycji Ogłoszenia (menu oznaczone sygnaturą danego postępowania). W zależności od kwoty można utworzyć ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych lub DUUE. W przypadku pierwszego jest możliwość bezpośredniego przesłania na strony internetowe serwisów UZP. W tej samej lokalizacji jest dostępna zakładka Ogłoszenie – tworzony jest dokument na tablicę ogłoszeń i na własną stronę internetową. Następnie z zakładki Wysyłanie pism na stronę internetową następuje przesłanie plików. Uprzednio użytkownik musi założyć stronę internetową w serwisie http://przetargi.propublico.pl. Wykonuje się to po przelogowaniu na użytkownika ppadmin, menu Konfiguracja systemu, pozycja Główna strona WWW z ogłoszeniami.

Tak, ProPublico 2014 obsługuje zamówienia złożone z kilku części. Podział na części wprowadzamy za pomocą przycisku „Następne zadanie” znajdującego się w prawym dolnym rogu karty Zamówienie (etap Zamówienie).

ProPublico jest wyposażone w przeglądarkę i wyszukiwarkę numerów CPV. Oznaczenie żądanego wyrobu lub usługi można znaleźć w następujący sposób: Z menu Pomoc należy wybrać opcję Wspólny Słownik Zamówień. W otwartym w ten sposób oknie można wyszukać dany przedmiot przez słowa kluczowe – wyszukiwarka znajduje się w lewym górnym rogu okna. Wyszukiwanie uruchamiamy przez wciśnięcie ikony znajdującej się obok rubryki lub naciśnięcie ENTER po wpisaniu słowa kluczowego. W tabeli poniżej program wyświetli wszystkie nazwy zawierające wpisane słowo kluczowe. Jeśli szukamy numeru CPV dla konkretnego przedmiotu postępowania możemy wykorzystać ikonę z napisem CPV znajdującą się obok miejsca na wpisanie numeru CPV (etap Zamówienie, karta Zamówienie). Jej wciśnięcie otworzy okno przeglądarki. Dalej postępujemy tak samo jak w pierwszym przypadku. Po odnalezieniu właściwego numeru możemy go skopiować do rubryki numer CPV dzięki przyciskowi znajdującemu się w lewym dolnym rogu okna.

Dostęp do konfiguracji Słowników ma kierownik grupy. Z menu Konfiguracja systemu wybiera się opcje Słowniki. Lista u góry okna zawiera dostępne słowniki używane w programie. Kliknięcie na odpowiednim słowniku powoduje wyświetlenie jego zawartości. Przy pomocy ikon zamieszczonych pod wykazem dokumentów mamy możliwość dodawania, usuwania bądź modyfikacji wpisów. W przypadku, gdy nie odpowiadają nam pozycje proponowane przez producenta można utworzyć własny wpis o podobnej treści i nadać mu nazwę pozwalającą odszukać go w słowniku. Usuwać można jedynie wpisy własne (ciemnozielone), natomiast wpisów wyróżnionych kolorem jasnozielonym nie można zmieniać ani usuwać. Kolorem różowym oznaczony jest wpis o specjalnym znaczeniu. W mniejszym okienku na dole podajemy opis dokumentu. Ustawiamy rodzaj dokumentu: Dokument zewnętrzny lub Dokument tworzony w programie na podstawie szablonu. W przypadku wyboru opcji Dokument tworzony w programie na podstawie szablonu otworzy się okno istniejących załączników do SIWZ, z którego wybieramy właściwy załącznik powiązany z dodaną przez nas pozycją. Jeśli tworzymy wpisy wykorzystywane sporadycznie dla określonych typów przetargów można tymczasowo ukryć je poprzez zmianę ich aktywności. Dokonujemy tego przez odznaczenie zaznaczenia dla danego warunku/dokumentu w kolumnie Aktywny. Istnieje możliwość podglądu dokumentu umieszczonego w słowniku. Dokonujemy tego wciskając link do dokumentu „Podgląd szablonu” umieszczony pod wykazem dokumentów.

Korespondencja seryjna umożliwia utworzenie pisma do wielu adresatów bez potrzeby ręcznego wpisywania zmieniających się dla każdego z nich danych. W ten sposób można utworzyć pismo skierowane do wszystkich wykonawców. ProPublico zawiera szablony pism seryjnych. Po wyedytowaniu takiego dokumentu, na panelu przycisków pojawia się przycisk „Seria”, którego naciśnięcie spowoduje podstawienie się danych i utworzenie kopii pisma dla każdego z adresatów. Użycie tego przycisku powoduje pobranie z bazy programu odpowiednich danych o wykonawcach i wygenerowanie kopii pism do każdego z nich. Dane te podstawiane są w dokumencie Word-a zamiast znaczników typu << … >> np.: << @v_oferent_prz#nazwa>> <<@v_oferent_prz#kod>> <<@v_oferent_prz#miasto>> <<@v_oferent_prz#ulica>> <<@v_oferent_prz#dom>><<@v_oferent_prz#lokal>> Nie wolno zmieniać bądź usuwać, znaczników opisanych powyżej, gdyż spowoduje to niemożność wykonania kopii dokumentu dla pozostałych wykonawców. Program umożliwia również druk zaadresowanych kopert dla pisma seryjnego.

Tak, ProPublico daje taką możliwość. W celu zmiany sygnatury należy ją podświetlić, a następnie kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy. W otwartym w ten sposób menu należy wybrać opcję „Zmień sygnaturę”, po czym wprowadzić i zatwierdzić (ENTER) zmiany. W przypadku, gdy stara sygnatura została wykorzystana w utworzonych dokumentach, program poprosi o potwierdzenie chęci dokonania zmiany. Dotychczas stworzone dokumenty będą oznaczone starą sygnaturą.

Zapasowa kopię bazy tworzymy za pomocą dołączonego do ProPublico program Pparch.exe. Kopie są przechowywane w katalogu Database w miejscu zainstalowania ProPublico. Tworzenie kopii zapasowej bazy jest zalecane w celu uchronienia użytkownika przed utratą wprowadzonych do ProPublico danych.

Przyczyna: Program nie może uzyskać połączenia z serwerem bazy danych przez prot. TCP/IP. Najczęstszą przyczyną jest uruchomiona blokada połączeń (firewall) z portem 3060 serwera. Rozwiązanie: zdjąć blokadę połączeń.

Nie można wykonać kopii bazy ponieważ ktoś jest w danej chwili do niej podłączony (secondary server attachments cannot validate databases). Drugi użytkownik w danej chwili korzysta z programu. Aby wykonać kopię bazy lub też ją odtworzyć z archiwum konieczne jest wylogowanie wszystkich użytkowników z systemu. Ta sama sytuacja dotyczy aktualizacji programu.

W miejscu zainstalowania systemu ProPublico a dokładnie w katalogu EXE należy usunąć plik stop_pp. Po wykonaniu tej czynności program pracuje ponownie poprawnie.

W takim przypadku należy wcisnąć przycisk „Sygnatura” znajdujący się nad listą zamówień i wybrać opcję Filtruj listę zamówień. W otwartym oknie należy wcisnąć przycisk „Wyczyść filtr”, a następnie „Zastosuj filtr i zamknij”. Na liście zamówień pojawią się wtedy wszystkie istniejące postępowania. Opcja Filtruj listę zamówień ułatwia pracę, w przypadku, gdy ilość prowadzonych postępowań utrudnia wyszukanie żądanego postępowania.

W ProPublico nie da się usunąć raz wprowadzonego postępowania. Jeśli już wprowadzono takie fikcyjne postępowanie, można zmienić sygnaturę (w tym celu kliknąć prawym klawiszem myszy na danej sygnaturze i wybrać z menu opcję „Zmień sygnaturę”) oraz powrócić do początkowego etapu postępowania (Zamówienie) usuwając stare i ponownie wprowadzić wszystkie dane (dla właściwego postępowania).

Oczywiście, ProPublico daje taką możliwość. Należy zmodyfikować szablon dokumentu. Z pozycji kierownika grupy wybieramy z menu Konfiguracja systemu opcję Konfiguracja pism. W lewej kolumnie tabeli znajdujemy pismo, które chcemy zmienić i podświetlamy je. Szablon pisma pojawi się w prawej kolumnie. Następnie przyciskiem „Utwórz kopię” tworzymy kopię szablonu, edytujemy ją (przycisk „Edycja”) i wprowadzamy zmiany, a następnie zapisujemy przyciskiem „Zapisz do bazy i zamknij”. Zaznaczamy w oknie obok szablonu opcję Aktywny. Możemy również ustawić szablon jako domyślny – będzie się on wówczas otwierał automatycznie przy edycji dokumentu w konkretnym postępowaniu. Tak wprowadzone zmiany w dokumencie będą widoczne przy każdej edycji dokumentu.

Dostęp do licencji ma jedynie administrator, aby ją zatem przedłużyć, czy uaktywnić należy się zalogować jako ppadmin podając hasło, które zdefiniowano dla administratora w trakcie instalacji ProPublico. Następnie z menu Konfiguracja systemu należy wybrać opcję Licencja. Otworzy się okno, w którym wpisany jest klucz programu (kilkuczęściowy ciąg cyfr i liter) oraz numer licencji – jeśli w polu licencji nic nie jest wpisane należy tam wprowadzić numer, który znajduje się na karcie licencyjnej. Klucz programu należy wysłać do firmy Datacomp (e-mail: propublico@propublico.pl z tytułem wiadomości: „Klucz ProPublico”) – w oknie Licencji znajduje się przycisk „Wyślij”, którego wciśnięcie powoduje utworzenie się gotowej i zaadresowanej wiadomości zawierającej klucz. W odpowiedzi na przesłany klucz, Datacomp prześle mailem kody ID1 i ID2. Wpisanie tych kodów w odpowiednich rubrykach w oknie Licencja i zapisanie zmian powoduje przedłużenie możliwości aktualizacji.

W przypadku, gdy nie wprowadzono wszystkich danych na początkowych kartach należy się cofnąć do etapu, który chcemy uzupełnić. Robimy to przy pomocy zielonych strzałek, które znajdują się pomiędzy nazwami etapów na pasku zadań. Przejście do żądanego etapu za pomocą przyciśnięcia jego nazwy spowoduje, że dane będą w trybie „tylko do odczytu” i nie będziemy mogli nic uzupełnić.

W celu wpisania kodów program należy uruchomić jako administrator. Należy najechać na pulpicie kursorem na ikonę uruchamiającą program i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Z otwartej listy należy wybrać pozycję Uruchom jako administrator.