Integracje

1. Program ProPublico zintegrowany jest z:

a) Platformą e-ProPublico, dostępną pod adresem https://e-ProPublico.pl, realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, służącą do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i innych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

b) Serwisem ogłoszeń Przetargi ProPublico, dostępnym pod adresem www.przetargi.propublico.pl, co pozwala generować i publikować ogłoszenia dotyczące przetargu i udostępniać pliki związane z prowadzonym postępowaniem na stronie internetowej zamawiającego utworzonej w tym serwisie:

c) Biuletynem Zamówień Publicznych oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznego przesyłania i publikacji ogłoszeń z poziomu programu:

2. W ProPublico istnieje ponadto możliwość zintegrowania programu z systemami zewnętrznymi za pomocą usług sieciowych REST. Na uprzednio skonfigurowane w ProPublico adresy usługi wysyłane są żądania POST z danymi JSON pochodzącymi z ProPublico (Eksport) lub pobierane są z danego adresu dane w formacie JSON za pomocą żądania GET i aktualizowane w ProPublico (Import) – operacje wykonywane są na żądanie użytkownika ProPublico za pomocą przycisków Import/Eksport:

Zakres możliwych migracji danych, to:

  • Import Wniosku/Zapotrzebowania
  • Eksport umowy
  • Import faktury