Wersja: 17.1.122 – (28/01/2021)

Nowości wersja 17.1.122 z dnia 28/01/2021

W najnowszej wersji 17.1.122 oprogramowania wprowadzono kolejne zmiany (Etap II), związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.:

Program ProPublico

Wykaz zmian (Etap II)

1. Zaktualizowano w programie funkcjonalność oraz treść szablonów dokumentów stosowanych w trybie Zamówienie z wolnej ręki:

Nowosci wersja 17.1.122 1
Nowosci wersja 17.1.122 2

2. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

Prace nad wdrożeniem kolejnych zmian trwają i będą realizowane w kolejnych etapach aktualizacji