Wersja: 17.0.121 – (13/01/2021)

Nowości wersja 17.0.121 z dnia 13/01/2021

W najnowszej wersji 17.0.121 oprogramowania wprowadzono zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”:

Wykaz głównych zmian ProPublico

ETAP I

  1. Zmiany w zakresie zamówień „klasycznych”, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
  • zaimplementowano w programie nowe funkcjonalności związane z wejściem w życie nowej ustawy Pzp dla trybu Przetarg nieograniczony, wraz z aktualizacją szablonów dokumentów dla tej procedury:
Zrzut 1
  • wprowadzono zmiany w integracji programu z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej, w zakresie publikacji ogłoszeń (druk FS2 i FS3), dotyczące zautomatyzowania procesu logowania do nowych kont w systemie EU Login:
Zrzut 2

2. Zmiany w zakresie zamówień „klasycznych”, o wartości mniejszej niż progi unijne.

  • wprowadzono w programie nową procedurę Tryb podstawowy (wariant bez negocjacji), wraz z szablonami dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia:
zrzut 3

3. Inne zmiany wprowadzone do programu

  • w słowniku dokumentów zaktualizowano dokumenty, zgodnie nowym wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
zrzut 4
  • zastąpiono dotychczasowy Dialog techniczny nowymi Konsultacjami rynkowymi:
Zrzut 5
  • wprowadzono w programie możliwość prowadzenia postępowań na Usługi społeczne i inne szczególne usługi:
Zrzut 6

Prace nad wdrożeniem kolejnych zmian trwają i będą realizowane w kolejnych etapach aktualizacji