Wersja: 16.1.119 – (22/04/2020)

Nowości wersja 16.1.119 z dnia 22/04/2020

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w programie ProPublico

 1. Zmodyfikowano funkcjonalność ewidencji Wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz generowania wyjaśnień na karcie Zapytania (etap Postępowanie).

Użytkownik, oprócz dotychczas funkcjonującej opcji samodzielnego wprowadzania treści zapytań do SIWZ, może również zaimportować automatycznie zapytania, które wpłynęły za pośrednictwem Platformy e-ProPublico. Opcja importu spowoduje zaczytanie do bazy:

 1. danych wykonawcy, który złożył zapytanie,
 2. daty wpłynięcia,
 3. treści zapytania,
 4. dokumentu załącznika (jeśli został załączony do zapytania).
Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119

Użytkownik po zaimportowaniu zapytań i wprowadzeniu treści wyjaśnień, może wygenerować zbiorcze Wyjaśnienie treści SIWZ określając, na które pytania udziela w danym momencie odpowiedzi:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119

Wygenerowane dokumenty zawierające wyjaśnienia, pojawią się na liście dokumentów podlegających publikacji na stronie zamawiającego i platformie e-ProPublico.

Dodatkowo usunięto w programie konieczność ewidencji Wykonawców, na karcie Zgłoszenia w celu umożliwienia dodania zapytania od tego Wykonawcy na karcie Zapytania. Obecnie dane Wykonawcy zwracającego się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzane są od razu na karcie Zapytania:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119
 1. W szablonach dokumentów SIWZ stosowanych dla trybu nieograniczonego, w postępowaniach o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wprowadzono zapisy pozwalające na prowadzenie postępowań z zastosowaniem elektronicznej formy komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.

W zależności, od dokonanego przez Użytkownika w programie, miejsca składania ofert (etap Specyfikacja, karta Miejsca i terminy), w wygenerowanym dokumencie SIWZ pojawią się zapisy stosowne dla komunikacji w formie pisemnej / elektronicznej i pisemnej / elektronicznej:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119

Stosowne zapisy pojawią się na stronie tytułowej SIWZ oraz w punktach:

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
 2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ;
 3. Opis sposobu przygotowania ofert;
 4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. W związku ze zdarzającymi się przypadkami zaniechania aktualizacji danych na Platformie po przedłużeniu terminu składania ofert w programie, wprowadzono modyfikację funkcji aktualizacji tego terminu.

Po wprowadzeniu przedłużenia terminu składania ofert w programie (menu Sygnatura, pozycja Przedłużanie terminów) pojawi się komunikat informujący o konieczności aktualizacji danych na Platformie – użycie przycisku Zaktualizuj dane na e-ProPublico, widocznym na ostrzeżeniu, spowoduje nadpisanie danych na Platformie bez konieczności wchodzenia do menu Sygnatura, pozycja Ogłoszenia, karta e-ProPublico:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119
 1. Dodano funkcję usprawniającą wprowadzanie danych w postępowaniach wielozadaniowych.

W etapie Zamówienie, na karcie Zamówienie (zakładka Szczegóły zadania) w odniesieniu do opcji ”dopuszczenia składania ofert równoważnych” dodano przycisk „Zastosuj wpis do pozostałych zadań”, widoczny na pierwszym zadaniu:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119

Zmiany na Platformie e-ProPublico

 1. Rozszerzono funkcjonalność automatycznych powiadomień wysyłanych przez Platformę e-ProPublico do Użytkowników.

Uczestnicy postępowania (Wykonawcy, którzy zgłosili udział w postępowaniu) będą automatycznie informowani na adres e-mail o zamieszczeniu nowego dokumentu na Platformie przez Zamawiającego:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119
Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119
 1. W szczegółach postępowania, na karcie Wiadomości dodano edytowalne pole dające możliwość wysyłania treści wiadomości bez załącznika:
Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119
 1. Wprowadzono możliwość wysyłania za pośrednictwem Platformy przez Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzeń otrzymania Zapytania/Wyjaśnienia lub Wiadomości:
Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119

Potwierdzenie zostanie wysłane do adresata na adres e-mail (login) lub inny wskazany do powiadomień:

Zmiany w programie ProPublico wersja 16.1.119