Wersja: 16.0.118 – (13/01/2020)

Nowości wersja 16.0.118 z dnia 13/01/2020

W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zaktualizowano treść szablonu dokumentu ”Ogłoszenie o zamówieniu – załącznik 1” oraz zmieniono sposób publikowania danych ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2469).Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzorów ogłoszeń do aktualnego brzmienia art. 93 ustawy Prawo zamówienia publicznych, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Po zdefiniowaniu przez użytkownika informacji odnośnie przesłanki unieważnienia zamówienia z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp (etap Zamówienie, karta Wartości):

  dane te odłożą się do:

  1. generowanego szablonu dokumentu ”Ogłoszenie o zamówieniu – załącznik 1”
  2. ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 2. Zaktualizowano w programie treść aktów wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie:
  1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453);
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450);
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2449);
  4. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447);
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2469).
 1. Wprowadzono inne zmiany i poprawki