Wersja: 15.4.117 – (16/12/2019)

Nowości wersja 15.4.117 z dnia 16/12/2019

W najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany:

 1. W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzeń zmieniających z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, w programie dla postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2020r. zmieniono:
 1. kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na:

  Zamówienia klasyczne:
  139 000/214 000 euro – dla Dostaw i Usług
  5 350 000 euro – dla Robót budowlanych

  Zamówienia sektorowe i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
  428 00 euro – dla Dostaw i Usług
  5 350 000 euro – dla Robót budowlanych

 2. średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 4,3117 na 4,2693:
 1. W ustawieniach konfiguracyjnych programu (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane UE) dodano nową opcję: ”Nie publikuj informacji o wartości zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu”, której użycie spowoduje wyłączenie przy wysyłaniu danych ogłoszenia o zamówieniu do DUUE informacji o szacunkowej wartości zamówienia:

 2. W etapie Postępowanie, karty Zawiadomienia i Zgłoszenia, w tabeli Dostępni wykonawcy wyświetlającej dane z Bazy wykonawców dodano oprócz nazwy skróconej podmiotu także pełne dane adresowe, w celu lepszej identyfikacji firm dodawanych do postępowania:
 3. Zastosowano funkcje usprawniające wprowadzanie danych w postępowaniach wielozadaniowych:
 1. podczas importu przedmiotu zamówienia z pliku .xls (zadania wraz z pozycjami szczegółowymi) do postępowania utworzonego w programie, zaczytają się automatycznie wartości poszczególnych zadań z importowanych pozycji szczegółowych:

 2. w etapie Zamówienie, na karcie Zamówienie (zakładka Zadania) wprowadzono w postępowaniach wielozadaniowych funkcjonalność pozwalającą na automatyczne zastosowanie wprowadzonego parametru w pierwszym zadaniu do pozostałych zadań w zakresie:
  • stawki VAT dla pola Kwota przeznaczona na realizację (z VAT)
  • stawki VAT dla pola Wartość zam. podstawowego
  • % Wadium
  • % Zabezpieczenie
 3. W etapie Zamówienie, na karcie Zamówienie (zakładka Szczegóły zadania) w odniesieniu do pola Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia dodano funkcję „Zastosuj wpis do pozostałych zadań„, widoczny na pierwszym zadaniu:
 4. W postępowaniach unijnych program po określeniu przez użytkownika wymaganego wadium dla zamówienia/zadania (etap Zamówienie, karta Zamówienie, zakładka Zadania) automatycznie zamieści tą informację w ogłoszeniu wysyłanym do DUUE bez konieczności jej ponownego wpisywania w programie w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta Zamówienie, zakładka Szczegóły zadania):
 1. W etapie Specyfikacja, karta Podwykonawstwo w postępowaniach unijnych dodano nowy checkbox „Wymóg złożenia przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, wypełnionego druku JEDZ dla każdego z tych Podwykonawców” pozwalający opcjonalnie zamieszczać w generowanym SIWZ wpis: