W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w programie ProPublico 

 

 1. Wdrożono funkcjonalność importu danych Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym na platformie e-ProPublico do Bazy wykonawców w programie ProPublico.

Opcja Importuj z e-PP dostępna jest w etapie Otwarcie ofert, karta Złożone oferty:

 

 

 1. Dodano do bazy dokumentów występujących w programie nowe pisma:
 • Powiadomienie o odrzuceniu oferty (pozostali wykonawcy)
 • Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy)
 • Powiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (pozostali wykonawcy)
 • Powiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z zadania (pozostali wykonawcy)

 

Funkcjonalność generowania pism zlokalizowana jest w menu Sygnatura, pozycja Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert, odpowiednio na kartach:

 • Wykluczenie z postępowania
 • Wykluczenie z zadania
 • Odrzucenie oferty
 • Odrzucenie oferty w zadaniu

Nowe szablony pozwalają na wygenerowanie powiadomień, skierowanych do pozostałych uczestników postępowania, informujących o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty.

 1. W etapie Zakończenie, na karcie Unieważnienie zadań, w tabeli z wykazem pakietów dodano nową kolumnę ”” pozwalającą na szybszą identyfikację zadania podlegającego unieważnieniu:

 

 1. Zaktualizowano numer dziennika ustawy Prawo Zamówień Publicznych generowany w tworzonych szablonach dokumentów:

 

Zmiany na Platformie e-ProPublico

 

 1. Zmieniono szatę graficzną Platformy w celu zwiększenia jej przejrzystości, a co za tym idzie uzyskania optymalnie intuicyjnego narzędzia dla użytkownika, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa:

 

 1. W szczegółach postępowania, na kartach Oferty/załączniki, Dokumenty na wezwanie, Zapytania/wyjaśnienia oraz Wiadomości wprowadzono nowy sposób sygnalizacji o nieprzeczytanych/nieotwartych dokumentach:

 

 1. Wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą skonfigurowanie na profilu zamawiającego dodatkowych adresów e-mail do automatycznych powiadomień o wpłynięciu dokumentu, zapytania lub wiadomości w postępowaniach prowadzonych za pośrednictwem Platformy:

 

 1. W procesie rejestracji wykonawców na Platformie wprowadzono rozróżnienie rejestracji osoby prawnej (firmy) i osoby fizycznej:

 

 1. W szczegółach przetargu na karcie Oferta/załączniki wprowadzono sygnalizację rzeczywistego czasu pozostałego do upływu terminu:

 

 • Składania ofert/wniosków

 

 • Otwarcia ofert

 

 

 

Wersja 15.2.115 – (15/10/2019)