Wersja 15.1.114 – (18/07/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące modyfikacje:

Zmiany w programie ProPublico

1. Przebudowano i rozszerzono funkcjonalność definiowania danych umożliwiających złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców.

W postępowaniach, w których nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie albo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, w etapie Ocena, Ocena zasadnicza, na karcie Zestawienie lub Zestawienie zadań widnieje opcja Oferta dodatkowa:

Okno umożliwia zdefiniowanie miejsca oraz terminów składania i otwarcia ofert dodatkowych oraz wygenerowanie pisma „Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej”.

Ponadto, w przypadku prowadzenia przetargu w formie elektronicznej, po zdefiniowaniu miejsca oraz terminów składania i otwarcia ofert dodatkowych Zamawiający może opublikować dane na Platformie e-ProPublico. Publikacja usługi umożliwi Wykonawcom składanie ofert dodatkowych w formie elektronicznej:

Po wpłynięciu ofert dodatkowych nowe wartości należy wprowadzić w oknie Oferta dodatkowa, w odniesieniu do odpowiedniego zadania, zaznaczając opcję Ważna oferta dodatkowa i wprowadzając wartość w kolumnie Nowa cena. Po zapisaniu i zamknięciu okna Oferta dodatkowa, wprowadzone ceny przeniosą się do zamówienia powodując ponowne przeliczenie punktacji:


2. W zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp, w etapie Umowa i realizacja na karcie FS3 dodano nowe pola Informacje dodatkowe pozwalające zdefiniować ”informacje dodatkowe” zarówno w stosunku do zadania, jak i całego postępowaniu w ”Druku FS3 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

3. W szablonach dokumentów SIWZ zaktualizowano numery dzienników ustaw w odniesieniu do:

a) Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 243)
b) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188)
c) Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700)
d) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123)
e) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498)
f) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310)
g) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162)
h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010)

4. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

Zmiany na Platformie e-ProPublico

1. Wprowadzono opcję pozwalającą na szybsze pobieranie z Platformy dokumentacji przetargowej.
Użytkownik może jednym kliknięciem pobrać paczkę dokumentów zewidencjonowanych na danej karcie (Opcja dostępna dla kart: Oferta/Załączniki, Oferta dodatkowa, Dokumenty na wezwanie, Wiadomości):

2. Wprowadzono opcję pozwalającą Zamawiającemu na upublicznienie dokumentu, w sytuacji, gdy uzna, że plik przesłany przez Wykonawcę, w toku składania ofert – zawierający część oferty stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, zawiera treści nie podlegające utajnieniu:

3. W szczegółach przetargu na karcie Oferta/Załączniki utajniono, do upływu terminu otwarcia ofert, nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty: