Wersja 15.0.113 – (24/05/2019)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w programie ProPublico

 1. Zmieniono sposób definiowania przez Zamawiającego wykazu dokumentów wymaganych od Wykonawcy na różnych etapach prowadzonego postępowania.
  W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Dokumenty do oferty oraz zmieniono nazwę dotychczasowej karty Dokumenty na Dokumenty na wezwanie:

   

  Obie karty są tożsame funkcjonalnie i sposób ich obsługi nie uległ zmianie, natomiast zdefiniowanie katalogu wymaganych dokumentów na poszczególnych kartach będzie miało swoje odzwierciedlenie w wykazach oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia generowanych w:

Ogłoszeniu o zamówieniu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Z uwagi na powyższe zmiany, dokument ”Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” należy dodawać do wykazu na karcie Dokumenty do oferty:

2. Zmieniono sposób wypełniania danych w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej (Druk FS2).

Informacje na temat wymaganych dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia będą zamieszczane w polu VI.3 Informacje dodatkowe, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie:

Dodatkowo w polu tym zamieszczana będzie informacja o:

 • obligatoryjnych podstawach wykluczenia (w sposób automatyczny):

 • fakultatywnych podstawach wykluczenia (jeżeli zostaną wskazane w programie):

   

3. W szablonach dokumentów SIWZ używanych w procedurze uproszczonej zmodyfikowano opis dotyczący sposobu wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna:

4. W narzędziu raportowym Raport zaawansowany (menu Raporty i zestawienia) dodano nowe parametry sortowania danych:

 • Wartość zamówień brutto PLN
 • Wartość wadium

5. W etapie Otwarcie ofert, karta Złożone oferty, w tabeli Wykonawcy dodano nową kolumnę o nazwie Sposób, z opcjami wyboru sposobu złożenia oferty w postępowaniu:

Zdefiniowanie ”Sposobu” złożenia ofert w postępowaniu, ma swoje przełożenie na wypełnianie informacji w ogłoszeniu o udzieleniu zamówieniu (Załącznik nr 4 lub Druk FS3) publikowanych odpowiednio w Biuletynie Zamówień lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

6. W szablonie dokumentu ”Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiety)” wprowadzono numerację pakietów:

7. Zaktualizowano numer dziennika ustawy Prawo Zamówień Publicznych generowany w tworzonych szablonach dokumentów:

8. Przywrócono w programie funkcjonalność automatycznego generowania wiadomości e-mail:

9. Zmodyfikowano dokumentację stosowaną w procedurze dialogu technicznego zgodnie z wzorami pism sugerowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w zakresie:

 • Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
 • Zawiadomienia o dialogu technicznym
 • Zaproszenia do dialogu technicznego

10. Wprowadzono w programie inne drobne zmiany i poprawki.

Zmiany na Platformie e-ProPublico

1. Wprowadzono nową metodę przesyłania dokumentów za pośrednictwem Platformy.
Przy przesyłaniu pliku oferty lub innych dokumentów Wykonawca, zaznaczając stosowną opcję, dokonuje wyboru, czy przesyłany plik podpisany jest podpisem:

 • wewnętrznym (po podpisaniu powstaje jeden dokument zawierający podpisane dane oraz informacje o podpisie – w tym wypadku Wykonawca przesyła jedynie plik podpisanego dokumentu):

   

 • zewnętrznym (po podpisaniu powstają dwa odrębne pliki: plik zawierający podpisane dane oraz plik zawierający informacje o podpisie – w tym wypadku Wykonawca przesyła obydwa pliki):

  Zmiany miały na celu wykluczenie pomyłek Wykonawców przy przesyłaniu dokumentów w zależności od zastosowanego rodzaju podpisu.

2. Na Platformie, w szczegółach postępowania, wprowadzono oznaczenie, pozwalające uzyskać informację:

 • które z kart zawierają nowe nieotwarte/nieprzeczytane elementy:

    

 • które dokumenty na karcie zostały już otwarte, a które nie: