Wersja 14.6.112 – (05/12/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w programie ProPublico

1. Zaktualizowano menu Dodatki z uwzględnieniem m.in. bezpośredniego odniesienia do Platformy e-ProPublico:

dodatki

2. Ograniczono ilość znaków do 4 000 w polu Informacje dodatkowe (etap Zamówienie, karta FS2, zakładka Warunki) w celu ujednolicenia sposobu wprowadzania danych w programie z ograniczeniem stosowanym w elektronicznym formularzu ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanym w DUUE:

3. W szablonach dokumentów SIWZ, stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzono nowe zapisy:

a) związane z nową funkcjonalnością Platformy e-ProPublico, która wydziela element komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami związany z przesyłaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedzi na nie do nowej karty Zapytania/Wyjaśnienia. Zmiany zapisów dokonano w pkt. 12 SIWZ:

b) związane z nowymi wymogami formalnymi wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna:

Zmiany na Platformie e-ProPublico

1. Z szeroko pojętego procesu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyodrębniono do oddzielnej karty Zapytania/Wyjaśnienia element związany z przesyłaniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielaniem wyjaśnień:

2. Wprowadzono mechanizmy automatycznej weryfikacji poprawności podpisu elektronicznego w odniesieniu do dokumentów przesłanych za pomocą Platformy:

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji zawiera Podręcznik użytkownika dostępny w programie w menu Pomoc, pozycja Pomoc ProPublico.