Wersja 14.5.111 – (13/11/2018)

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w programie ProPublico

 1. W ustawieniach konfiguracyjnych (login ppadmin, menu Organizacja, pozycja Zamawiający, karta Dane Zamawiającego) umieszczono funkcjonalność pozwalającą na wprowadzenie danych kontaktowych inspektora danych osobowych:
   

  Wprowadzone dane wygenerują się automatycznie w dokumentach SIWZ, w pkt. „Pozostałe informacje”:

 2. W generowanych w programie szablonach dokumentów zaktualizowano nr dziennika ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z opublikowaniem obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986):
   

   
 3. W szablonach dokumentów SIWZ, stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzono nowe zapisy:
  a) związane z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) – zmian w zapisach dokonano w punkcie 8 SIWZ:
   


   
  b) odnoszące się do funkcjonalności Platformy e-ProPublico realizującej proces elektronizacji zamówień publicznych. Zmian w zapisach dokonano w punktach:
  12, 15 i 16:


 4. W etapie Ocena, Ocena zasadnicza, na karcie Pisma do wykonawcy dodano nowy szablon pisma „Wezwanie do złożenia dokumentów (procedura pełna)” zawierający zapisy uwzględniające sposób złożenia dokumentów, żądanych przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach prowadzonych w procedurze pełnej:
   


   
 5. Wprowadzono w programie inne drobne zmiany i poprawki.

Zmiany na Platformie e-ProPublico 

 1. Zmodyfikowano funkcjonalność karty Oferta/Załączniki, poprzez wprowadzenie procesu automatycznego otwarcia złożonych ofert po upływie terminu ich otwarcia za pomocą platformy e-ProPublico, poprzez:
  a) ujawnienie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  b) otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu (z wyłączeniem informacji przesłanych przez Wykonawcę w tabeli Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa):
   

   
 2. W szczegółach przetargu dodano nową kartę Wiadomości, realizującą proces komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
   

   

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji zawiera Podręcznik użytkownika dostępny w programie w menu Pomoc, pozycja Pomoc ProPublico.