Wersja 14.4.110 – (01/10/2018)

W najnowszej wersji 14.4.110 z dnia 01/10/2018 wprowadzono następujące zmiany:

1.Zaktualizowano program, w zakresie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 89 ust. 1 pkt 7d), wprowadzonej ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).

W menu Sygnatura, pozycja Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert na kartach Odrzucenie całej oferty/Odrzucenie oferty w zadaniu zmodyfikowano treść przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp:

2.Zaktualizowano program, w zakresie zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 93 ust. 1a i 1b), wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693).

a) Etap Zamówienie, karta Wartości:

• Zmieniono nazwę checkbox-a z:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

na:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia„.

• Usunięto checkbox „Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

b) Menu Sygnatura pozycja Unieważnienie postępowania oraz etap Zakończenie, karty Unieważnienie postępowania / Unieważnienie zadań w przyczynach unieważnienia:

• zmieniono nazwę przyczyny z:

”Nie przyznanie środków na sfinansowanie zamówienia pochodzących z budżetu UE/EFTA”

na

”Nie przyznanie środków na sfinansowanie zamówienia”.

• Usunięto przyczynę ”Nie przyznanie środków na sfinansowanie zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe”

3. Zaktualizowano program, w zakresie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 4), wprowadzonej ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669). 

W etapie Zamówienie, karta Wybór trybu w polu Uzasadnienie wyboru trybu innego niż nieograniczony lub ograniczony, przy wyborze trybu „uproszczone(pozaustawowe)” w punktach uzasadnienia dodany został punkt „Art. 4 pkt. 13a”:

4. W menu Sygnatura, pozycja Przedłużenia terminów, karta Przedłużenie terminu związania ofertą dodano nowe pole „Oświadczenie należy złożyć do” służące do określenia daty złożenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą:

Określona data jest generowana do szablonu dokumentu ”Pismo w sprawie związania ofertą”.

5. Etap Specyfikacja karta Kryteria oceny.

W tabeli Kryteria przetargu, w kolumnie Nazwa zwiększono liczbę znaków do określenia nazwy kryterium do 120 znaków:

6. W procedurze ”Uproszczonej (pozaustawowe)”, podtryb Zapytanie ofertowe w etapie Ocena, protokół, karta Zestawienie wprowadzono możliwość wygenerowania szablonu dokumentu ”Informacja z otwarcia ofert”:

7. W szablonach dokumentów:

Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na roboty budowlane

Wzór oferty elektronicznej

W punkcie dotyczącym oświadczeń wykonawcy dodano informacje dotyczące podwykonawstwa, by Zamawiający nie musiał generować dodatkowego dokumentu w tym zakresie jako załącznika do SIWZ:

8. Wprowadzono w programie inne drobne zmiany i poprawki.

Zmiany związane z funkcjonowaniem Platformy e-ProPublico:

1. Zmieniono w programie ProPublico lokalizację funkcjonalności związanych z publikacją przetargów na platformie e-ProPublico. W menu Sygnatura, pozycja Ogłoszenia dodano nową kartę e-ProPublico, na której znajdują się funkcje związane z obsługą platformy:

Realizując kolejny etap integracji programu z platformą, w programie wprowadzono mechanizmy pozwalające, na automatyczną publikację dokumentacji przetargowej na platformie e-ProPublico. Po założeniu przetargu na platformie, użytkownik może przesłać dokumenty podlegające publikacji takie jak np.: Ogłoszenie o zamówieniu (wraz ze zmianami), SIWZ z załącznikami, Zmiany SIWZ, Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i Inne dokumenty.

Dokumenty wysłane na platformę trafią do opublikowanego przetargu na kartę Dokumenty zamówienia znajdującą się w szczegółach prowadzonego postępowania:

2. Na platformie e-ProPublico, każdemu z Zamawiających posiadających konto na platformie, założono indywidualną stronę, zawierającą dane Zamawiającego oraz zakładki:

Aktualne ogłoszenia (z podziałem na Roboty, Dostawy, Usługi)

Wyniki/Unieważnienia

Archiwum

Plan zamówień

Inne dokumenty

3. Na platformie e-ProPublico w menu głównym dodano nową pozycję Zamawiający, gdzie znajduje się wykaz instytucji korzystających z narzędzia do komunikacji elektronicznej. Kliknięcie w nazwę zamawiającego przeniesie użytkownika na indywidualną stronę, na której znajdować się będą postępowania i informacje dotyczącego tylko określonego Zamawiającego:

4. Niezależnie od funkcjonalności udostępniania dokumentacji przetargowej, wprowadzono również funkcjonalność publikacji, na indywidualną stronę Zamawiającego, utworzoną na platformie, dokumentów nie związanych z przetargiem, takich jak Plan zamówień i Inne dokumenty (np. Regulaminy).

Lokalizacja funkcjonalności: Menu Zamówienia, pozycja Publikacja dokumentów / Publikacja na e-ProPublico:

5. Na platformie e-ProPublico w szczegółach przetargu na karcie Informacje ogólne dodano nowe dane dotyczące przetargu: Rodzaj zamówienia, Termin związania ofertą oraz Datę publikacji przetargu i Osobę publikującą: