Wersja 14.3.109 – (01/06/2018)

W najnowszej wersji 14.3.109 programu wprowadzono następujące zmiany:

Z uwagi na obowiązywanie od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w:

a) szablonach dokumentów SIWZ oraz w Zaproszeniu do negocjacji, w punkcie „POZOSTAŁE INFORMACJE” wprowadzono nowe zapisy z klauzulą informacyjną (rekomendowane przez UZP), które wypełniają obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy, którego dane osobowe Zamawiający będzie przetwarzał w postępowaniu:

b) szablonach formularzy ofertowych wprowadzono nową treść oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: