Wersja 14.2.108 – (10/05/2018)

W najnowszej wersji programu 14.2.108:

I. Zintegrowano ProPublico z platformą on-line e-ProPublico realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), służącą do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i innych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.:

I etap wdrożenia Platformy zawiera funkcjonalność uwzględniającą zmiany dotyczące sposobu składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Szczegółowe informacje, co do funkcjonalności Platformy oraz sposobu postępowania przy jej wykorzystaniu zawiera instrukcja obsługi programu ProPublico dostępna:

a) na stronie www.propublico.pl w zakładce Pobierz:
b) w programie w menu Pomoc, pozycja Pomoc ProPublico, w punkcie „Dodatkowe funkcje programu”:

II. W szablonach dokumentów SIWZ oraz w Zaproszeniu do negocjacji stosowanych w postępowaniach o wartości szacunkowej zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w punkcie „INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI” wprowadzono nowe zapisy informacyjne i techniczne w odniesieniu do elektronizacji zamówień publicznych i obowiązku przekazywania dokumentu JEDZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-ProPublico:

III. W szablonach dokumentów SIWZ zaktualizowano numery dzienników ustaw w zakresie:

a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.):

b) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419):

IV. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.