Wersja: 18.2.128 – (21/02/2022)

Nowości wersja 18.2.128 z dnia 21/02/2022

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

Integracja systemu (etap IV) z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznej publikacji formularza ”Sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień”:

UWAGA
System ProPublico automatycznie wypełni Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w zakresie postępowań:
– klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;  
– klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;  
– klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych  
– wszczętych od 01.01.2021r.

propublico nowa wersja 18 2 128 1