Wersja: 18.3.129 – (31/05/2022)

Nowości wersja 18.3.129 z dnia 31/05/2022

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zintegrowano system z platformą e-Zamówienia w zakresie automatycznego wypełnienia danymi formularza „Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy„:
1
 1. Wdrożono zmiany wynikające z nowo obowiązujących „regulacji sankcyjnych” dotyczących przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:
  • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz (Dz. U. poz. 835);
  • art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Zmiany wprowadzone w postępowaniach o wartości poniżej „progów unijnych”

W szablonach dokumentów SWZ, stosowanych w procedurze krajowej, w punkcie dotyczącym podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, wprowadzono zapisy uwzględniające obligatoryjną przesłankę wykluczenia wynikającą z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835):

2

Zaktualizowano treść szablonu dokumentu „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału„, stosowanego w procedurze krajowej na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniając w nim zapisy rekomendowane przez Urząd Zamówień Publicznych:

3

W słowniku dokumentów (etap Specyfikacja, karta Dokumenty do oferty), w grupie Inne dokumenty, dodano do bazy nowy szablon dokumentu „Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby„, stosowany w procedurze krajowej na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, uwzględniając w nim zapisy rekomendowane przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału postępowaniu:

4

Zmiany wprowadzone w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od „progów unijnych”

W szablonach dokumentów SWZ, stosowanych w procedurze unijnej, w punkcie dotyczącym podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, wprowadzono zapisy uwzględniające obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z

 • art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
 • art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
5

W słowniku dokumentów (etap Specyfikacja, karta Dokumenty do oferty), dodano do bazy nowe szablony dokumentów:

 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna)„, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).;
 • Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna)„, potwierdzające brak podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).;
6
 1. W menu Sygnatura, pozycja Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert, dodano funkcjonalność pozwalającą, w procedurze trybu Tryb podstawowy z możliwością negocjacji, na odrzucenie całej oferty dodatkowej wykonawcy lub jej odrzucenie w określonych częściach postepowania:
7
 1. Poprawiono funkcjonalność liczenia punktacji z ofert dodatkowych w procedurze trybu Tryb podstawowy z możliwością negocjacji:
8
 1. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.