Wersja: 18.0.126 – (10/01/2022)

Nowości wersja 18.0.126 z dnia 10/01/2022

W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono następujące zmiany:

Program ProPublico

1.Wdrożenie w programie możliwości prowadzenia postępowania w procedurze trybu podstawowego z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:

Nowosci wersja 18.0.126 1

Funkcjonalność pozwalająca na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu negocjacji znajduje się w etapie Ocena, Ocena zasadnicza, karta Zestawienie/Zestawienie zadań:

Nowosci wersja 18.0.126 2

Użycie opcji Stosuję negocjacje w celu ulepszenia treści ofert spowoduje pojawienie się w prowadzonym postępowaniu nowego etapu Negocjacje zawierającego funkcjonalność pozwalającą na ich przeprowadzenie:

Nowosci wersja 18.0.126 3


Po określeniu terminów składania i otwarcia ofert dodatkowych (etap Negocjacje, karta Oferty dodatkowe) użytkownik może opublikować dane na platformie e-ProPublico za pośrednictwem przycisku Załóż / aktualizuj przetarg na platformie e-ProPublico (menu Sygnatura, pozycja Ogłoszenia, karta e-ProPublico), co spowoduje pojawienie się w postępowaniu prowadzonym na platformie nowej karty Oferty dodatkowe pozwalającej na złożenie ofert dodatkowych przez Wykonawców:

Nowosci wersja 18.0.126 4

2.W nawiązaniu do ogłoszonego Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów:

a) zaktualizowano w programie średnikurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów na 4,4536 dla zamówień wszczętych po 01.01.2022r:

Nowosci wersja 18.0.126 5

b) zaktualizowano w programie progi unijne i ich równowartość w złotych:

Nowosci wersja 18.0.126 6 1

3.W słowniku dokumentów zawierającym podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (etap Specyfikacja, karta Dokumenty do oferty), w grupie Inne dokumenty dodano nowy szablon dokumentu „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nowosci wersja 18.0.126 7

4.Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki:

a) zmieniono na bardziej czytelny schemat wprowadzania danych pozycji z planu zamówień przy rejestracji postępowania na platformie e-Zamówienia:

Nowosci wersja 18.0.126 8

b) w postępowaniach wieloczęściowych w etapie Zamówienie, karta Zamówienie, zakładka Zadania dla pola Opis, dodano przycisk Zastosuj wpis do pozostałych zadań:

Nowosci wersja 18.0.126 9

Platforma e-ProPublico

  1. W generowanym na platformie raporcie z weryfikacji podpisu elektronicznego zastosowanego do podpisania przesyłanego pliku dodano nowy parametr weryfikacji Algorytm podpisu:
Nowosci wersja 18.0.126 10