Wersja 14.0.106 – (03/01/2018)

W najnowszej wersji programu 14.0.106 :

I. Zaktualizowano kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479):

a) Zamówienia klasyczne
144 000 / 221 000 euro – dla dostaw lub usług,
5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

b) Zamówienia sektorowe i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
443 000 euro – dla dostaw lub usług,
5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

II. Zaktualizowano średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 4.3117 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477):

Opisane powyżej zmiany obowiązują w postępowaniach wszczętych od 1 stycznia 2018r.

III. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.