Funkcje podstawowe

1. Systematyzacja pracy użytkownika, poprzez wspomaganie go „krok po kroku” w przygotowaniu, prowadzeniu i monitorowaniu zamówienia począwszy od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na ewidencji przebiegu jej realizacji:

2. Obsługa postępowań w trybach ustawowych oraz zamówień do 130 000 zł (Zamówienie bezpośrednie, Zapytanie ofertowe):

3. Obsługa zamówień sektorowych oraz zamówień spółek sektorowych wynikających z wewnętrznych regulaminów. Możliwość konfiguracji ustawień trybów pod własne, wewnętrzne regulacje (np. definiowanie nazw trybów, przesłanek, podstaw wykluczenia itp.):

4. Obsługa zamówień jedno i wielozadaniowych, tworzenie pakietów i pozycji szczegółowych danego pakietu/zadania:

5. Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), możliwość powiązania numeru z prowadzonym postępowaniem:

6. Możliwość elastycznego konfigurowania i dostosowania systemu do struktur organizacyjnych jednostki (jedna lub kilka grup roboczych) wraz z możliwością zdefiniowania użytkowników o różnych uprawnieniach – administratora, kierownika grup roboczych lub referentów:

7. Wygodne narzędzia (modyfikowalne Słowniki tematyczne) wspierające użytkownika w definiowaniu:

a) warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

b) dokumentów wymaganych w postępowaniu od wykonawców na etapie składania ofert oraz na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe):

c) kryteriów oceny ofert:

8. Opcja importu z platformy wniosków o wyjaśnienie treści SWZ z opcją generowania wyjaśnień i ich publikacji:

9. System wspomaga użytkownika w tworzeniu dokumentacji przetargowej poprzez:

a) automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji z bazy danych. Zawiera rozbudowaną bazę szablonów dokumentów wraz z możliwością definiowania własnych wzorów w pełni dostosowanych do indywidualnych wymagań użytkownika (przy generowaniu dokumentów program współpracuje z MS Word i MS Excel):

b) szybkie tworzenie dokumentacji seryjnej (np. Informacja o wszczęciu postępowania) w oparciu o informacje zawarte w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

c) możliwość importu do systemu plików w dowolnym formacie:

d) szybki dostęp do rejestru wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania:

10. Automatyzacja procesu oceny złożonych ofert – system przelicza punktację według określonych wzorów i kryteriów oceny:

11. Ewidencja zawartych umów wraz z elementami procesu rozliczania ich realizacji (rejestr faktur):

12. Program zawiera moduły do:

a) rejestru Wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z możliwością tworzenia właściwego zamówienia na podstawie wniosku:

b) tworzenia Planu zamówień z możliwością wyeksportowania pozycji planu do pliku .CSV i jego publikację na stronie zamawiającego utworzonej na Platformie e-ProPublico:

c) prowadzenia Konsultacji rynkowych przed wszczęciem procedury zamówienia z możliwością powiązania ich z prowadzonym postępowaniem:

d) tworzenia i ewidencji prac komisji przetargowej:

e) tworzenia Bazy wykonawców z możliwością importu danych kontrahentów z pliku .CSV:

f) ewidencji wykluczonych wykonawców i odrzuconych ofert:

g) ewidencji środków ochrony prawnej (Odwołania wykonawców):

13. Obsługa oferty elektronicznej:

a) Opcja eksportu z systemu do pliku Excel listy części/pakietów przetargu wraz z pozycjami szczegółowymi, w celu automatycznego utworzenia Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SWZ:

b) Opcja importu, z wypełnionego i podpisanego elektronicznie przez wykonawcę pliku oferty, listy pozycji przetargowych wraz z Ceną i innymi oferowanymi elementami, takimi jak: Termin wykonania, Okres gwarancji i Warunki płatności:

14. Program ostrzega użytkownika o:

a) upływających terminach

b) pewnych możliwych do uchwycenia czynnościach niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych:

15. Program zapewnia bezpieczeństwo danych:

a) tworząc archiwum dokumentów:

b) tworząc archiwum bazy danych: