Elektronizacja zamówień publicznych

Wprowadziliśmy absolutnie nowe rozwiązanie do systemu ProPublico,
który został zintegrowany z platformą e-ProPublico:

Program wraz z Platformą tworzy zgodny z prawem kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

System ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia (ewidencja faktur). System przewiduje obsługę postępowań w trybach:

 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • dialog konkurencyjny,
 • zapytanie o cenę,
 • zamówienie z wolnej ręki,
 • licytacja elektroniczna,

oraz

 • zamówienia pozaustawowe do 30 000 euro (zamówienie bezpośrednie, zapytanie ofertowe),
 • zamówienia sektorowe,
 • zamówienia spółek sektorowych (pod Regulamin),
 • zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

System ProPublico zintegrowany jest z:

 • platformą e-ProPublico (realizującą proces elektronizacji zamówień publicznych),
 • platformą Ellic (służącą do prowadzenia licytacji elektronicznych),
 • Biuletynem Zamówień Publicznych oraz Dziennikiem Urzędowym UE w zakresie automatycznej publikacji ogłoszeń.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (przede wszystkim współpraca z profesjonalną bazą danych) ProPublico umożliwia organizowanie pracy w jednostkach wydatkujących środki publiczne. Szczególnie przydatną formą proponowaną przez system jest praca zespołowa (możliwość korzystania wszystkich użytkowników z jednej wspólnej bazy danych). Trzeba podkreślić, że system w pełni wspomaga użytkowników w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiając elastyczne i twórcze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.